موبایلتو شارژ کن


دولت شهری از شگفتی های دنیای باستان، 0

دولت شهری از شگفتی های دنیای باستان،

 

دولت شهری از شگفتی های دنیای باستان، با پیشرفته ترین تکنولوژی در زمان خود حتی بسیار پیشرفته تر از دولت شهر کرت که سینوهه در کتاب خود از آن یاد کرده است، نه در مصر نه در یونان که در همین نزدیکی است: شهر سوخته،


در حاشیه جاده زابل-زاهدان در شرق ایران. حدود 5200 سال پیش پزشکان این شهر دانش و مهارتاجرای اعمال حیرت آوری چون جراحی مغز را داشته اند.

به ایرانی بودنمان افتخار کنیم! 0

به ایرانی بودنمان افتخار کنیم!

 

به ایرانی بودنمان افتخار کنیم! تقویم جلالی، دقیقترین تقویم جهان است که در قرنپنجم هجری توسط عده ای از ریاضیدانان ایرانی زیر نظر حکیم عمر خیام با فرمان خواجهنظام الملک تدوین شد. در برابر تقویم اروپایی که در هر ۳۳۲۰ سال یک روز خطا دارد، تقویم جلالی در هر ۱۰ هزار سال یک ثانیه خطا دارد.